5 references to GetKeyValues
System.Data (5)
fx\src\data\System\Data\DataRelation.cs (1)
300object[] parentKeyValues = parentRow.GetKeyValues(ParentKey);
fx\src\data\System\Data\DataRow.cs (2)
1168object[] parentKeyValues = parentRow.GetKeyValues(relation.ParentKey); 1219object[] parentKeyValues = parentRow.GetKeyValues(relation.ParentKey);
fx\src\data\System\Data\ForeignKeyConstraint.cs (2)
508object[] childKeyValues = childRow.GetKeyValues(childKey); 525object[] childValues = childRow.GetKeyValues(childKey);