1 reference to InvalidKeySize
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlAeadAes256CbcHmac256EncryptionKey.cs (1)
76throw SQL.InvalidKeySize(_algorithmName,