1 reference to RemoveInitialTextNodes
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
2105RemoveInitialTextNodes( n.NextSibling );