Base:
method
EncryptColumnEncryptionKey
System.Data.SqlClient.SqlColumnEncryptionKeyStoreProvider.EncryptColumnEncryptionKey(System.String, System.String, System.Byte[])