1 reference to NotifyTypeChanged
System.Data (1)
cdf\src\NetFx40\Tools\System.Activities.Presentation\System\Activities\Presentation\View\ActivityTypeResolver.xaml.cs (1)
164TypeKeyValue tkv = new TypeKeyValue(type, new Action<TypeKeyValue>(NotifyTypeChanged))