3 references to
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcCommandBuilder.cs (1)
27public OdbcCommandBuilder() : base() {
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbCommandBuilder.cs (1)
22public OleDbCommandBuilder() : base() {
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlCommandBuilder.cs (1)
26public SqlCommandBuilder() : base() {