1 write to _validKeywords
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (1)
63_validKeywords = validKeywords;
9 references to _validKeywords
System.Data (9)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (9)
77_knownKeywords = _validKeywords; 218knownKeywords = new string[_validKeywords.Length + dynamic.Count]; 219_validKeywords.CopyTo(knownKeywords, 0); 220dynamic.Keys.CopyTo(knownKeywords, _validKeywords.Length); 223knownKeywords = _validKeywords; 281for(int i = 0; i < _validKeywords.Length; ++i) { 285_knownKeywords = _validKeywords; 298throw ADP.KeywordNotSupported(_validKeywords[(int)index]); 340throw ADP.KeywordNotSupported(_validKeywords[(int)index]);