7 references to IsTextLikeNode
System.Data (7)
fx\src\data\System\NewXml\RegionIterator.cs (4)
135Debug.Assert( ! XmlDataDocument.IsTextLikeNode( n ) ); 155if ( XmlDataDocument.IsTextLikeNode( n ) && (n.NextSibling == null || ! XmlDataDocument.IsTextLikeNode( n.NextSibling )) ) { 162while ( n != null && XmlDataDocument.IsTextLikeNode( n ) ) {
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (3)
680if ( !IsTextLikeNode( node ) ) 2075if (!bTextLikeNode || !IsTextLikeNode(child)) { 2086while ( node != null && IsTextLikeNode( node ) ) {