3 types derived from DBDataPermissionAttribute
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcPermission.cs (1)
58public sealed class OdbcPermissionAttribute : DBDataPermissionAttribute {
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbPermission.cs (1)
86public sealed class OleDbPermissionAttribute : DBDataPermissionAttribute {
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlClientPermission.cs (1)
56public sealed class SqlClientPermissionAttribute : DBDataPermissionAttribute {
1 reference to DBDataPermissionAttribute
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\Common\DBDataPermission.cs (1)
57protected DBDataPermission(DBDataPermissionAttribute permissionAttribute) { // V1.0.5000, for CreatePermission