2 writes to onColumnPropertyChangedDelegate
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\DataColumnCollection.cs (2)
258onColumnPropertyChangedDelegate += value; 261onColumnPropertyChangedDelegate -= value;
2 references to onColumnPropertyChangedDelegate
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\DataColumnCollection.cs (2)
739if (onColumnPropertyChangedDelegate != null) { 740onColumnPropertyChangedDelegate(this, ccevent);