1 reference to SetColumnError
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\DataTable.cs (1)
845row.SetColumnError(columnsInError[i], columnErrors[i]);