4 references to FoundEntity
System.Data (4)
fx\src\data\System\Data\XmlDataLoader.cs (4)
250throw ExceptionBuilder.FoundEntity(); 752throw ExceptionBuilder.FoundEntity(); 973throw ExceptionBuilder.FoundEntity(); 1244throw ExceptionBuilder.FoundEntity();