2 references to RSASignHashedData
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCertificateStoreProvider.cs (2)
231byte[] signedHash = RSASignHashedData(hash, certificate); 281byte[] signature = RSASignHashedData(hash, certificate);