1 reference to InvalidDataTypeForEncryptedParameter
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlCommand.cs (1)
5168throw SQL.InvalidDataTypeForEncryptedParameter(thisParam.ParameterNameFixed, rec.tdsType, TdsEnums.SQLBIGVARBINARY);