3 references to RestartProvider
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (3)
207RestartProvider(); 323RestartProvider(); 336RestartProvider();