1 reference to GetNestedChildRelations
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
505foreach( DataRelation dr in GetNestedChildRelations(row) ) {