5 references to HASERRORS
System.Data (5)
fx\src\data\System\Data\XmlDataLoader.cs (1)
885case Keywords.HASERRORS: // Has errors attribute ?
fx\src\data\System\Data\XMLDiffLoader.cs (2)
96bool hasErrors = (bool) (ssync.GetAttribute(Keywords.HASERRORS, Keywords.DFFNS) == Keywords.TRUE); 144bool hasErrors = (bool) (ssync.GetAttribute(Keywords.HASERRORS, Keywords.DFFNS) == Keywords.TRUE);
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (2)
2187_xmlw.WriteAttributeString( Keywords.DFF, Keywords.HASERRORS, Keywords.DFFNS, Keywords.TRUE); 2557_xmlw.WriteAttributeString( Keywords.DFF, Keywords.HASERRORS, Keywords.DFFNS, Keywords.TRUE);