3 references to GetBytesAsString
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlSecurityUtility.cs (2)
206string keyStr = GetBytesAsString(md.EncryptionKeyInfo.Value.encryptedKey, fLast:true, countOfBytes:10); 207string valStr = GetBytesAsString(cipherText, fLast:false, countOfBytes:10);
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlSymmetricKeyCache.cs (1)
94string keyHex = SqlSecurityUtility.GetBytesAsString(keyInfo.encryptedKey, fLast:true, countOfBytes:10);