Base:
method
Load
System.Xml.XmlDocument.Load(System.Xml.XmlReader)