3 references to GetInsertCommand
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcCommandBuilder.cs (1)
57return (OdbcCommand) base.GetInsertCommand(useColumnsForParameterNames);
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbCommandBuilder.cs (1)
52return (OleDbCommand) base.GetInsertCommand(useColumnsForParameterNames);
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlCommandBuilder.cs (1)
143return (SqlCommand) base.GetInsertCommand(useColumnsForParameterNames);