2 references to OnRowElementInsertedInTree
System.Data (2)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (2)
2398OnRowElementInsertedInTree( be, rowElemList ); 2418OnRowElementInsertedInTree( subRowElem, rowElemList );