2 references to XML
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (2)
2244_xmlw.WriteAttributeString(Keywords.XML, Keywords.SPACE, Keywords.XML_XMLNS, Keywords.PRESERVE); 2617_xmlw.WriteAttributeString(Keywords.XML, Keywords.SPACE, Keywords.XML_XMLNS, Keywords.PRESERVE);