8 references to XmlNodeIdentety
System.Data (8)
fx\src\data\System\Data\XmlToDatasetMap.cs (8)
44private XmlNodeIdentety id = new XmlNodeIdentety(string.Empty, string.Empty); 146tableSchemaMap[new XmlNodeIdentety(tableLocalName, tableNamespace)] = tableSchemaInfo; 182tableSchemaMap[new XmlNodeIdentety(tableLocalName, tableNamespace)] = tableSchemaInfo; 195XmlNodeIdentety idColumn = new XmlNodeIdentety(columnLocalName, columnNamespace); 228XmlNodeIdentety idColumn = new XmlNodeIdentety(columnLocalName, columnNamespace); 308XmlNodeIdentety idTable = new XmlNodeIdentety(tableLocalName, tableNamespace); 377XmlNodeIdentety idTable = new XmlNodeIdentety(tableLocalName, tableNamespace); 479XmlNodeIdentety idColumn = new XmlNodeIdentety(tempColumnName, columnNamespace);