2 references to Init
System.Data (2)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (2)
2316Init(); 2355Init();