1 reference to RelationTableKeyMissing
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
401throw ExceptionBuilder.RelationTableKeyMissing(strName);