1 reference to PromoteNonValueChildren
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
1368PromoteNonValueChildren( e );