1 reference to OnNodeRemoving
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
275NodeRemoving += new XmlNodeChangedEventHandler( this.OnNodeRemoving ) ;