2 references to MSD_PARENTKEY
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (1)
998root.SetAttribute( Keywords.MSD_PARENTKEY, Keywords.MSDNS, text);
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
399value = node.GetAttribute(Keywords.MSD_PARENTKEY, Keywords.MSDNS);