Base:
method
DecryptColumnEncryptionKey
System.Data.SqlClient.SqlColumnEncryptionKeyStoreProvider.DecryptColumnEncryptionKey(System.String, System.String, System.Byte[])