1 reference to SqlDependencyNoMatchingServerDatabaseStart
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlDependency.cs (1)
958throw SQL.SqlDependencyNoMatchingServerDatabaseStart();