2 references to GetValueForTextOnlyColums
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\XmlDataLoader.cs (2)
357string text = GetValueForTextOnlyColums( n ) ; 385string text = GetValueForTextOnlyColums( n ) ;