2 writes to onRelationPropertyChangedDelegate
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\DataRelationCollection.cs (2)
539onRelationPropertyChangedDelegate += value; 542onRelationPropertyChangedDelegate -= value;
2 references to onRelationPropertyChangedDelegate
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\DataRelationCollection.cs (2)
550if (onRelationPropertyChangedDelegate != null) { 551onRelationPropertyChangedDelegate(this, ccevent);