1 reference to OnNonRowElementInsertedInFragment
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
2434OnNonRowElementInsertedInFragment( node, be, rowElemList );