2 references to EnsureFoliation
System.Data (2)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (2)
2545EnsureFoliation( rowElem, ElementState.WeakFoliation ); 2550EnsureFoliation( rowElem, ElementState.WeakFoliation );