7 references to InvalidSqlDbTypeForConstructor
System.Data (7)
fx\src\data\System\Data\Sql\SqlMetaData.cs (7)
204SQL.InvalidSqlDbTypeForConstructor(dbType); 441throw SQL.InvalidSqlDbTypeForConstructor(dbType); 505throw SQL.InvalidSqlDbTypeForConstructor(dbType); 560throw SQL.InvalidSqlDbTypeForConstructor(dbType); 611throw SQL.InvalidSqlDbTypeForConstructor(dbType); 637throw SQL.InvalidSqlDbTypeForConstructor(dbType); 663throw SQL.InvalidSqlDbTypeForConstructor(dbType);