2 references to
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\ProviderBase\DbConnectionFactory.cs (1)
38protected DbConnectionFactory() : this (DbConnectionPoolCountersNoCounters.SingletonInstance) { }
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlConnectionFactory.cs (1)
24private SqlConnectionFactory() : base(SqlPerformanceCounters.SingletonInstance) {}