1 reference to IsTextOnly
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XmlDataLoader.cs (1)
192if (IsTextOnly( c ))