1 write to contextDynamicTrackingMode
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SQLTypes\SQLFileStream.cs (1)
970m_qos.contextDynamicTrackingMode = dynamicTrackingMode ? (byte) 1 : (byte) 0;