4 references to IsNumericSql
System.Data (4)
fx\src\data\System\Data\Filter\BinaryNode.cs (2)
1146if (!IsNumericSql(left)) 1148if (!IsNumericSql(right))
fx\src\data\System\Data\Filter\UnaryNode.cs (2)
57if (ExpressionNode.IsNumericSql(storageType)) { 65if (ExpressionNode.IsNumericSql(storageType)) {