4 references to XML_XMLNS
System.Data (4)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (2)
2244_xmlw.WriteAttributeString(Keywords.XML, Keywords.SPACE, Keywords.XML_XMLNS, Keywords.PRESERVE); 2617_xmlw.WriteAttributeString(Keywords.XML, Keywords.SPACE, Keywords.XML_XMLNS, Keywords.PRESERVE);
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (2)
2493(this.NamespaceURI == Keywords.XML_XMLNS && this.LocalName != "lang")) { //try next one 2512(this.NamespaceURI == Keywords.XML_XMLNS && this.LocalName != "lang")) {