2 references to SQL_HC
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcCommand.cs (2)
588TrySetStatementAttribute(stmt, (ODBC32.SQL_ATTR)ODBC32.SQL_SOPT_SS.HIDDEN_COLUMNS, (IntPtr)ODBC32.SQL_HC.ON); 596TrySetStatementAttribute(stmt, (ODBC32.SQL_ATTR)ODBC32.SQL_SOPT_SS.HIDDEN_COLUMNS, (IntPtr)ODBC32.SQL_HC.OFF);