1 reference to RSAEncrypt
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCspProvider.cs (1)
199byte[] cipherText = RSAEncrypt(rsaProvider, columnEncryptionKey);