4 references to RelationPropertyChanged
System.Data (4)
fx\src\data\System\Data\DataViewListener.cs (4)
96((DataRelationCollection.DataTableRelationCollection)(table.ChildRelations)).RelationPropertyChanged += handlerChildRelation; 100((DataRelationCollection.DataTableRelationCollection)(table.ParentRelations)).RelationPropertyChanged += handlerParentRelation; 119((DataRelationCollection.DataTableRelationCollection)(table.ChildRelations)).RelationPropertyChanged -= handlerChildRelation; 123((DataRelationCollection.DataTableRelationCollection)(table.ParentRelations)).RelationPropertyChanged -= handlerParentRelation;