2 writes to _usesStringStorageForXml
System.Data (2)
fx\src\data\Microsoft\SqlServer\Server\SqlDataRecord.cs (2)
603_usesStringStorageForXml = false; 608_usesStringStorageForXml = true;
1 reference to _usesStringStorageForXml
System.Data (1)
fx\src\data\Microsoft\SqlServer\Server\SqlDataRecord.cs (1)
196if (_usesStringStorageForXml && SqlDbType.Xml == colMeta.SqlDbType) {