Base:
method
InsertBefore
System.Xml.XmlNode.InsertBefore(System.Xml.XmlNode, System.Xml.XmlNode)
3 references to InsertBefore
System.Data (3)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (3)
630node.InsertBefore( newNode, node.FirstChild ); 641node.InsertBefore( newNode, node.FirstChild ); 1398rowElement.InsertBefore( newElem, rowElement.FirstChild );