4 writes to reachEORows
System.Data (4)
fx\src\data\System\Data\DataTableReader.cs (4)
101reachEORows = false; 152reachEORows = false; 187reachEORows = true; 200reachEORows = true;
2 references to reachEORows
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\DataTableReader.cs (2)
182if(reachEORows) { 788if (!reachEORows)