4 references to ForceFoliation
System.Data (4)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (4)
554ForceFoliation( node, newState ); 586ForceFoliation( rowElem, foliation); 1250ForceFoliation( rowElement, AutoFoliationState ); 1274ForceFoliation( rowElement, ElementState.WeakFoliation);