5 writes to _internalTransaction
System.Data (5)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlTransaction.cs (5)
38_internalTransaction = new SqlInternalTransaction(internalConnection, TransactionType.LocalFromAPI, this); 42_internalTransaction = internalTransaction; 219_internalTransaction = null; // yukon zombification 399_internalTransaction = null; // pre-yukon zombification 413_internalTransaction = null; // yukon zombification
11 references to _internalTransaction
System.Data (11)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlTransaction.cs (11)
43_internalTransaction.InitParent(this); 70return _internalTransaction; 83return (null != _internalTransaction && _internalTransaction.IsCompleted); 89return (null == _internalTransaction || _internalTransaction.IsCompleted); 142_internalTransaction.Commit(); 187_internalTransaction.Dispose(); 246_internalTransaction.Rollback(); 302_internalTransaction.Rollback(transactionName); 355_internalTransaction.Save(savePointName);