5 references to SetNestedParentRegion
System.Data (5)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (5)
2430SetNestedParentRegion( be ); 2470SetNestedParentRegion( rowElem ); 2496SetNestedParentRegion( rowElem ); 2528SetNestedParentRegion( rowElem ); 2552SetNestedParentRegion( rowElem );