2 references to QUALIFIED
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (2)
352rootSchema.SetAttribute(Keywords.XSD_ATTRIBUTEFORMDEFAULT, Keywords.QUALIFIED); 353rootSchema.SetAttribute(Keywords.XSD_ELEMENTFORMDEFAULT, Keywords.QUALIFIED);